چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧

 

فرم اطلاعات سوابق  اموزشی و پژوهشی و تجارب حرفه ای

اطلاعات عمومی

نام و نام خانوادگي : مهدی نوروزی

تاریخ تولد: 1/6/1360

محل تولد: بهبهان

وضعیت تأهل: متأهل-یک فرزند

 

ادرس محل کار: تهران- ولنجک-میدان دانشجو- بن بست کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

شماره همراه: 09365196355

 

پست الکترونیک:noroozimehdi04@gmail.com

                                                                              سوابق اموزشی و تحصیلی

کارشناسی پرستاری علوم پزشکی شیراز

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژِی علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی علوم پزشکی شهید بهشتی

  

سوابق اموزشی و تدریس در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 92

ردیف

نام درس

نوع درس

نظری یا عملی

رشته تحصیلی

واحد

مقطع تدریس

نیمسال

محل تدریس

کاردانی

کارشناسی

1

اصول اپیدمیولوژی

نظری

ارشد سالمندی

2

 

 

1

علوم بهزیستی و تواانبخشی

2

اصول اپیدمیولوژی

نظری

ارشد سالمندی(بین الملل)

2

 

 

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

3

اصول اپیدمیولوژی پیشرفته

نظری

 ارشد پرستاری سلامت جامعه

2

 

 

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

5

اصول اپیدمیولوژی

نظری

ارشد سالمندی

2

 

 

2

علوم بهزیستی و تواانبخشی

6

اصول اپیدمیولوژی

نظری

ارشد سالمندی(بین الملل)

2

 

 

2

علوم بهزیستی و توانبخشی

7

اصول اپیدمیولوژی پیشرفته

نظری

 دکتری پرستاری

2

 

 

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

8

اصول اپیدمیولوژی سلامت سالمندی

نظری

ارشد  سلامت سالمندی

2

 

 

1

علوم بهزیستی و تواانبخشی

7

اصول اپیدمیولوژی پیشرفته

نظری

دکتری پرستاری

2

 

 

1

علوم بهزیستی و تواانبخشی

8

اصول اپیدمیولوژی

نظری

ارشد سالمندی

2

 

 

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

9

اصول اپیدمیولوژی

نظری

ارشد سلامت جامعه

2

 

 

1

علوم بهزیستی و تواانبخشی

10

اصول اپیدمیولوژی

نظری

دکتری سلامت بلایا

2

 

 

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

11

روش تحقیق

نظری

دکتری سلامت سامندی

2

 

 

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

12

اصول اپیدمیولوژی

نظری

ارشد سالمندی

2

 

 

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

13

اصول اپیدمیولوژی

نظری

ارشد سلامت جامعه

2

 

 

1

علوم بهزیستی و تواانبخشی

 

سوابق اموزشی و تدریس در دانشگاه علوم پزشکی قم وشیراز

ردیف

نام درس

نوع درس

نظری یا عملی

رشته تحصیلی

واحد

مقطع تدریس

نیمسال

محل تدریس

کاردانی

کارشناسی

1

امار حیاتی

نظری- عملی

پرستاری

2

 

کارشناسی

دوم 85-1384

علوم پزشکی شیراز(

2

امار حیاتی و روش تحقیق

نظری- عملی

هوشبری

2

 

کارشناسی

دوم 85-1384

علوم پزشکی شیراز(

3

اصول اپیدمیولوژی

نظری

پرستاری

2

 

کارشناسی

اول 85-1384

علوم پزشکی شیراز

4

اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماریها

نظری

پرستاری

2

 

کارشناسی

دوم 85-1384

علوم پزشکی شیراز

 

5

اصول اپیدمیولوژی

نظری

پرستاری

2

 

کارشناسی

اول 85-1384

علوم پزشکی شیراز

6

اشنایی با تحقیق( کاراموزی)

نظری- عملی

بهداشت عمومی

2

کاردانی

 

اول 86- 1385

علوم پزشکی قم

7

کاربرد کامپیوتر

عملی-نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

دوم 88- 1387

علوم پزشکی قم

8

گزارش نویسی( کاراموزی)

عملی

بهداشت عمومی

2

کاردانی

 

 

علوم پزشکی قم

7

اصول اپیدمیولوژی

نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

دوم 88- 1387

علوم پزشکی قم

8

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع

نظری

مبارزه با بیماریها

2

کاردانی

 

اول 89- 1388

علوم پزشکی قم

9

اصول اپیدمیولوژی

نظری

مبارزه با بیماریها

2

کاردانی

 

دوم 88- 1387

علوم پزشکی قم

10

واکسیناسیون

کارآموزی(عملی)

مبارزه با بیماریها

5/1

کاردانی-کارشناسی

 

اول 89-

علوم پزشکی قم

11

کاربرد کامپیوتر

عملی-نظری

بهداشت محیط

1

 

کارشناسی

اول 89- 1388

علوم پزشکی قم

12

روش تحقیق در علوم بهداشتی

-           عملی)

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

اول 89- 1388

علوم پزشکی قم

13

جمع آوری آمار بهداشتی

کارآموزی(عملی)

مبارزه با بیماریها

2

کارداني

 

اول 90- 1389

علوم پزشکی قم

14

اصول اپیدمیولوزی و مبارزه با بیماریها

نظری

بهداشت محیط

2

کارشناسی

 

دوم 89- 88

علوم پزشکی قم

15

برنامه ملی بیماریهای واگیر

نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

دوم 89- 1388

علوم پزشکی قم

16

اصول اپیدمیولوژی

نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

دوم 89- 1388

علوم پزشکی قم

17

امار حیاتی

نظری

بهداشت حرفه ای

2

کاردانی

 

اول 90- 1389

علوم پزشکی قم

17

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

نظری

مامایی

2

 

کارشناسی

دوم 89- 1388

علوم پزشکی قم

18

کاربرد امار در بهداشت محیط

عملی

بهداشت محیط

1

 

کارشناسی

دوم 9086- 1389

علوم پزشکی قم

19

برنامه ملی بیماریهای واگیر

نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

دوم 88- 1387

علوم پزشکی قم

20

برنامه ملی بیماریهای غیر واگیر

نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

دوم89- 1388

علوم پزشکی قم

21

زبان تخصصی

نظری

بهداشت عمومی

5/0

 

کارشناسی

دوم 89- 1388

علوم پزشکی قم

22

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

 

بهداشت محیط

2

 

کارشناسی

دوم90- 1389

علوم پزشکی قم

23

کاربرد کامپیوتر

عملی-نظری

بهداشت محیط

2

 

کارشناسی

دوم 88- 1387

علوم پزشکی قم

24

امار حیاتی و روش تحقیق

 

پرستاری

2

 

کارشناسی

دوم 90- 1389

علوم پزشکی قم

25

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

نظری

مامایی

2

 

کارشناسی

اول 90- 1389

علوم پزشکی قم

26

اصول اپیدمیولوژی

نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

اول 90- 1389

علوم پزشکی قم

27

کاربرد امار در بهداشت محیط

نظری

محیط

1

 

کارشناسی

دوم 90- 1389

علوم پزشکی قم

28

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

نظری

پرستاری

2

 

کارشناسی

دوم 90- 1389

علوم پزشکی قم

29

اصول اپیدمیولوژی و کلیات

نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

دوم 90- 1389

علوم پزشکی قم

30

برنامه ملی بیماریهای غیر واگیر

نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

دوم 90- 1389

علوم پزشکی قم

31

امار حیاتی و روش تحقیق پرستاری

نظری

پرستاری

2

 

کارشناسی

اول90- 1389

علوم پزشکی قم

33

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

نظری

بهداشت حرفه ای

1

کاردانی

 

اول 90- 1389

علوم پزشکی قم

34

اشنایی با تحقیق

کارآموزی

بهداشت عمومی

5/2

 

کارشناسی

دوم 90- 1389

علوم پزشکی قم

35

گزارش نویسی

کارآموزی

بهداشت عمومی

5/2

 

کارشناسی

دوم 90-

علوم پزشکی قم

36

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

نظری

بهداشت محیط

2

 

کارشناسی

دوم 90- 1391

علوم پزشکی قم

37

اصول اپیدمیولوژی و کلیات

نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی ناپیوسته

دوم 90- 1391

علوم پزشکی قم

38

اصول اپیدمیولوژی و کلیات

نظری

بهداشت عمومی

2

 

کارشناسی

دوم 90- 191

علوم پزشکی قم

39

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع

نظری

مبارزه با بیماریها

2

کارشناسی

 

اول 90- 1391

علوم پزشکی قم

40

اصول اپیدمیولوژی

نظری

مامایی

2

 

کارشناسی

90-91

علوم پزشکی قم

41

روش تحقیق(کارگاه)

نظری

پزشکی

 

 

دکتری

88-89

علوم پزشکی قم

42

روش تحقیق(کارگاه)

نظری

دانشجویان علوم پزشکی

 

 

مقاطع مختلف

87-88

علوم پزشکی قم

43

روش تحقیق(کارگاه)

نظری

دانشجویان علوم پزشکی

 

 

مقاطع مختلف

87-88

علوم پزشکی قم

 

 

           تدریس در کارگاه اموزشی و پژوهشی

موضوع

تاریخ

گروه هدف

انواع مطالعات پژوهشی

اسفند88

دانشجویان پزشکی قم

تجزیه و تحلیل اماری

95

دستیاران روانپزشکی  دانشگاه بهزیستی و توانبخشی

تجزیه و تحلیل اماری

95

هیت علمی روان پزشکی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی

تجزیه و تحلیل اماری

90بهمن

اعضای هیت علمی علوم پزشکی  قم

نرم افزار spss

88 بهمن

اعضای هیت علمی علوم پزشکی  قم

جستجو مقالات علمی مقدماتی

ابان 88

دانشجویان پزشکی قم

جستجو مقالات علمی مقدماتی

ابان 88

دانشجویان پزشکی قم

End note

87 بهمن

دانشجویان پزشکی قم

روش تحقیق

89 بهمن

اعضای هییت علمی علوم

مقاله نویسی

89

 دانشجویان پزشکی  قم

نرم افزار spss

بهمن 90

دانشجویان پزشکی قم

نرم افزار spss

اسفند 89

کمیته تحقیقات دانشجویی قم

روش تحقیق

90 اسفند

کمیته تحقیقات دانشجویی قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-سوابق پژوهشی:

الف) طرح های تحقیقاتی  مصوب : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی قم

(مشاوره در 25 پایان نامه دانشجویی-کارشناسی ارشد و دکتری و تخصص)

ردیف

عنوان

نوع فعالیت در طرح

وضعیت فعلی طرح

مجری

همکار

1

بررسی  وضعیت سلامت عمومی و عوامل مرتبط با ان دانشجویان علوم پزشکی قم

 

همکار

پایان یافته (دانشگاه علوم

2

اثربخشی برنامه توزیع سرنگ و سرسوزن  در ایران

مجری

 

پایان یافته

3

بررسی رفتارهای پرخطر تزریقی و جنسی در معتادان  تزریقی

مجری

 

در حال اجرا

4

بررسی نابرابری رفتارهای پرخطر در ایران

مجری

 

در حال اجرا

5

بررسی اثر الودگی و تغیرات جوی  بر بیماریهای قلبی و عروقی در ایران

مجری

 

در حال اجرا

6

بررسی رابطه وزن بدن و با اختلال عملکرد  جنسی درمراجعیت به مراکز بهداشتی

 

همکار

پایان یافته ((دانشگاه علوم پزشکی قم))

7

بررسی سرو اپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در زنان باردار شهر قم سال 1388

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم)

8

بررسی رنگهای مصرفی غیر مجاز  در فراوردهای قنادی در استان قم

 

همکار

پایان یافته (دانشگاه علوم پزشکی قم))

9

بررسی میران فرمالدهید در بخشهای و یژه بیمارستانهای استان قم

 

همکار

(دانشگاه علوم پزشکی قم)

10

بررسی سلامت معنوی و فعالیتهای مذهبی  بر کیفیت خواب بیماران  مبتلا سرطان سینه

 

همکار

پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی قم))

11

بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد قم

 

همکار

پایان یافته (دانشگاه علوم پزشکی قم))

12

بررسی عوامل استرزای اموزش بالینی  در دانشجویان علوم پزشکی قم

 

همکار

پایان یافته (دانشگاه علوم پزشکی قم)

13

بررسی تاثیر ارتقاءسلامت بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران دیابتیک نوع2 با رویکرد اجتماعی و اکولوژیکی

 

همکار

علوم پزشکی تهران(پایان نامه  و طرح)

14

بررسی شیوع ارتروز در استان قم و عوامل موثر بر ان

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم)

15

بررسي اپيدميولو‍ژي بيماري پديكلوزيس( شپش )و فاكتورهاي موثر بر ان در دانش اموزاندختر ابتدايي استان قم در سال 1388-1389

 

همكار

پايان يافته

16

سنجش افلاتوكسين M1در شير پاستوريزه و استرليزه شهر قم در سال 1390

 

همكار

پایان یافته ((دانشگاه علوم پزشکی قم

17

بررسی ارتباط عوامل رفتاری و شناختی با شدت درد مزمن در بیماران مراجعه کننده

 

همکار

پایان یافته (دانشگاه علوم پزشکی قم)

18

ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

مجری

 

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

19

عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد تزریفی:مطالعه مورد -شاهد

 

همکار

پایان یافته (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

20

بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستانهای استان قم

 

همکار

پایان یافته ((دانشگاه علوم پزشکی قم

21

بررسی پراكنش و سيستماتيك جوندگان و شناسایی اکتو پارازیتهای ان در استان قم در سال 1389

 

همکار

پایان یافته ((دانشگاه علوم پزشکی قم

22

مقایسه تاثیر دو روش اموزشی بر میزان اگاهی دختران در مورد  بهداشت بلوغ

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

23

بررسی اپیدمیولوژِیکی حیوان گزیدگی در استان قم

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

24

بررسی میزان اگاهی و نگرش داوطلبیبن ازدواج در مورد تالاسمی در استان قم

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

25

عوامل موثر بر اپیدمی وبا در قم

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

26

بررسی رابطه افسردگی و انژِین صدری در مردان 50 سال به بالا

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

27

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر ان در پرستاران اتاق عمل

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

28

غلظت اهن ومنگنز و ارتباط با حضور باکتری اهن و منگنز در منابع اب قم

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

29

بررسی ارتباط بین مراحل لاروی پشه های انوفل با عوامل فیزیکی و شیمیلیی و میکروبی

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

30

بررسی وضعیت گونه های عقرب در استان قم

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

31

بررسی کیفیت ابهای مورد استفاده در ابیاریهای سبزیجات شهر قم سال 1389

 

همکار

در حال اجرا ((دانشگاه علوم پزشکی قم

   

ب) مقالات: با افلیشن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  - دانشگاه علوم پزشکی قم (100 مقاله)

عنوان مقاله

سال

چاپ

انگليسي

فارسي

ايندس

 افلیشن

Access to needle and syringe programs and the relationship to equipment sharing among people who inject drugs in Kermanshah, Iran

 

2016

ü    

 

ISI

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Impact of Needle and Syringe Program Coverage on HIV Incidence in People Who Inject Drugs: A Modeling Study

 

2016

ü    

 

ISI

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Impact of HIV Status Notification on Risk Behaviors among Men Who Inject Drugs in Kermanshah, West of Iran

 

2016

ü    

 

ISI

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Comparing profile of people who inject drugs (PWID) accessing different types of needle and syringe programs or secondary distribution in Kermanshah, Iran

 

2016

ü    

 

ISI

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

The effect of on-site and outreach-based needle and syringe programs in people who inject drugs in Kermanshah, Iran

2016

ü    

 

ISI

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Patterns of HIV Risks and Related Factors among People Who Inject Drugs in Kermanshah, Iran: A Latent Class Analysis

2016

ü    

 

ISI

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Association of short stature with life satisfaction and self-rated health in children and adolescents: the CASPIAN-IV study.

2016

ü    

 

ISI

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Burden of Disease Attributable to Suboptimal Breastfeeding in Iran during 1990-2010; Findings from the Global Burden of Disease Study 2010

2016

ü    

 

PUBMED

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Association of socioeconomic status with psychiatric problems and violent behaviours in a nationally representative sample of Iranian children and adolescents: the CASPIAN-IV study

 

2016

ü    

 

ISI

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Social network size and socio-demographic factors and dual HIV risk among people who inject drugs (PWID): a cross-sectional study in Kermanshah Province, Iran.

 

2016

ü    

 

Pubmed

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Comparing characteristics of early-onset injection drug users to those with late-onset injection in Kermanshah, Iran

 

2016

ü    

 

ISI

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Social Determinants and Hepatitis C among a people who inject drugs in Kermanshah, Iran: Socioeconomic Status, Homelessness, and Sufficient syringe coverage

 

 

2016

ü    

 

ISI

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Client-level coverage of needle and syringe program and high-risk injection behaviors: a case study of people who inject drugs in Kermanshah, Iran

2012

ü    

 

Pub med

علوم پزشکی شهید بهشتی

Epidemiology of accidents and traumas in qom province in 2010

 

ü    

 

Pub med

 

Mechanism and removal efficiency of CI acid blake 1 by pumice stone adsorbent

 

2011

ü    

 

Pub med

 

Survey of corrosion and scaling potential produced water from Ilam water treatment plant

 

2011

ü    

 

Pub med

 

Kinetic of degradation of two azo dyes from aqueous solutions by zero iron powder: determination of the optimal conditions

2011

ü    

 

Pub med

 

The menopausal age and associated factors in Gorgan, Iran

2013

ü    

 

Pub med

 

What are differences between non-injecting and injecting drug addicts?

 

2012

ü    

 

Pub med

 

Effects Induced by Occupational Exposure to Formaldehyde among Health Care staff in a Hospita

2015

ü    

 

Pub med

 

Physical-chemical quality  water of drinking  water in mianeh

2011

ü    

 

coper

 

بررسی اعتبار  شاخصهای افتراقی در تالاسمی مينور

(مجله علوم پزشکی قم)

 

فارسی

3

ايران مدکس-

 

پاييز 1388

عوامل پیشگویی کننده سوء تغذیه در  کودکان 2-5 ساله زاهدان

(مجله علوم پزشکی شهر کرد)

فارسی

3

ایران مدکس-

 

پاییز 8813

عوامل مرتبط با  وضعیت بهداشت محیط خواربار فروشیهای  شهر قم

((مجله علوم پزشکی قم)

 

فارسی

2

ایران مدکس-

 

1390

بررسی تاثیر مداخلات در بهبودی ميکروبی شبکه های اب روستایی استان قم 

مجله علوم پزشکی زاهدان

فارسی

3

ایران مدکس-

 

1389

بررسی روشهای مبارزه با سوسريها  شبکه جمع اوری فاضلاب استان قم

مجله محیط و سلامت تهران)

 

فارسی

7

ایران مدکس-

 

 

بهار 89

بررسی اپيدميولوژی  پديکلوزيس و فاکتورهای موثر بر ان

((مجله علوم پزشکی قم)

فارسی

3

ایران مدکس-

 

91

بررسی وضعيت اپيدميولوژیکی عقرب گزيدگی  در استان قم

((مجله علوم پزشکی قم)

فارسی

1

ایران مدکس-

 

زیر چاپ

بررسی رابطه شاخص توده بدن و دیابت با استوپروز در مراجعه کنندگان مرکز سنجش

فصلنامه  ه علمی پژوهشی پایش

فارسی

6

ایران مدکس

زمستان90

-بررسی همرمان كنگو کريمه و بروسلوز در قم

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم

فارسی

2

ایران مدکس

تابستان91

بررسی شیوع الودگی به شپش در دختران مدراس ابتدایی قم

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

فارسی

1

ایران مدکس

زمستان 91

بررسی وضعیت اپیدمیولوژِی سل و عوامل مرتبط با ان در قم

مجله علوم پزشکی مازندران

فارسی

2

scopus

2012

یررسی روند و توزیع رنگهای غیر مجاز در شیرینهای شهر قم

علوم پزشکی ایلام

فارسی

3

ایران مدکس

پاییز91

یررسی اگاهی و نگرش اساتید و عوامل مرتبط با ان  در مورد انتقال دانش در گلستان

نظام سلامت اصفهان

فارسی

6

ایران مدکس

بهار91

بررسی نیازهای اموزشی داوطلبین ازدواج در قم

نظام سلامت اصفهان

فارسی

4

ایران مدکس

پاییز91

بررسی و ضعبت کیفیت خواب و عوامل مرتبط با اند در بیماران تحت شیمی درمانی

مجله بیماریهای سینه

فارسی

1

ایران مدکس

90زمستان

عوامل موثر بر طغیان وبا در استان قم سال 1390

مجله اپیدمیولوژِی

فارسی

5

ایران مدکس

پاییز91

گزارش مورد مرگ ناشی از کریمه گنکو

ارتش

فارسی

2

ایران مدکس

بهار91

بررسی اپیدمیولوژِی مالاریا در استان قم

طبیب شرق

فارسی

2

ایران مدکس

تابستان 91

بررسی پبیشگویی کنندهای رفتارهای مراقبتب در بیماران دیابتیک

نظام سلامت اصفهان

فارسی

4

ایران مدکس

پاییز 91

بررسی رابطه نقايص شناختی با رفتارهای خود مراقبتی بيماران اسکيزوفرنی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم

فارسی

4

ایران مدکس

سال 91

برررسی  تاثیر کنترل لیشمانیوز بربروز ان در استان قم

بیماری عفونی و گرمسیری

فارسی

3

ایران مدکس

پاییز91

بررسی علایک کلیماترک در در دوران یایسگی

بیماریهای زنان و مامایی

فارسی

3

اسکوپوس

پاییز91

بررسی فعالیت روزانه بر زایمان زودرس

مجله حیات

فارسی

3

اسکوپوس

زمستان91

بررسی شاخص توده بدن بر عملکرد جنسی زنان

علوم پزشکی قم

فارسی

5

ایران مدکس

پذیرش

بررسی اپیدمیولوژیکی حوادت در استان قم از سال

ترمای کاشان

انگلیسی

3

 

ایران مدکس

نهایی

مقایسه دو روش درمان برای درمان لیشمانیوز جلدی(کا ازمایی لالینی)

مجله تندرستی شاهرود

فارسی

3

ایرانمدکس

تابستان 92

سوء مصرف مواد مخدر و ارتباط روشهاي مصرف مواد با عوامل سنی در معتادان به مواد مخدر

مجله بویه گرگان

فارسی

5

ایران مدکس

زمستان91

 

     سوابق اجرایی و مشاوره

 

1-عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  (تعهد خدمت  از سال 1395) 

2-عضو شوراي پ‍ژوهشي مرکز تحقیقات وابستگی و سو مصرف مواد   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

3-عضو شوراي پ‍ژوهشي مرکز تحقیقات تعیین کنندهای اجتماعی سلامت    دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

4-عضو شوراي پ‍ژوهشي مرکز تحقیقات سایکوز    دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

5عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قم (طرح و تعهد خدمت  از سال 1387) 

6-مدیر گروه بهداشت  دانشگاه علوم پزشكي قم

7دبير پژ‍وهشي  دانشكده بهداشت از سال 1388

8- عضویت در EDCدانشگاه(عضو هییت علمی ) به مدت 2 سال

9-مشاور طرحهاي علوم پزشكي قم از سال

1387

10-مشاور اپيدميولو‍‍ژي  واماري  در مركز تحقيقات باليني  دانشگاه علوم پزشكي قم

11-مشاور اپيدميولو‍‍ژي و اماري  در مركز تحقيقات سلولي- مولكولي   دانشگاه علوم پزشكي قم

12-مشاور اپيدميولو‍‍ژي و اماري  در طرحهاي  تحقيقاتي مركز بهداشت  استان قم  دانشگاه علوم پزشكي قم

13-مشاور اپيدميولو‍‍ژي و اماري  مرکز تحقیقات گوارش شهید بهشتی

14-عضو شوراي پ‍ژوهشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم

15-عضو شوراي پ‍ژوهشي دانشكده پيرا پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم

16-عضو شوراي اموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم

17-عضو كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي قم

18-عضو شوراي پزوهش  دراموزش دانشگاه علوم پزشكي((EDC

19-مشاور علمي مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

20-داور علمي مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

21-داور علمي مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبیل

22-داور علمي مجله دانشگاه علوم پزشكي طبیب شرق زاهدان

  23-داور علمي مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

24-داوري طرحهاي استاني و دانشگاهي علوم پزشكي قم

 

جوایز و تشویق ها

 1-     رتبه اول  ازمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژِی علوم پزشکی تهران

2-     مقاله برتر در زمینه اعتیاد و مواد مخدر همایش عوامل اجتماعی اعتیاد

3-     دبیر علمی هفتمین همایش تازهای سلامت دانشگاه شهید بهشتی

 

 

   دانلود فایل : cv,m noroozi.pdf           حجم فایل 883 KB
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3763
 بازدید امروز : 160
 کل بازدید : 919343
 بازدیدکنندگان آنلاين : 22

آدرس : تهران ـ ولنجك ـ بلوار دانشجو ـ بن بست كودكيار ـ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

ساختمان فارابی ـ مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد                          

صندوق پستي :  1985713834

آدرس پست الکترونیک: sadrc@uswr.ac.ir

آدرس سایت: sadrc.uswr.ac.ir

تلفن دانشگاه :  92-22180083-021          

تلفن های داخلی: 2841- 2852- 2854

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences